Preguntes freqüents

Un autoconsum compartit és una instal·lació d’energia renovable en la qual hi participa més d’un consumidor final. En aquestes instal·lacions, l’energia produïda es reparteix entre tots els participants, d’acord al percentatge de participació assignat a cada un. D’aquesta manera s’estalvia en la factura de llum i es contribueix a reduir la petjada de carboni dels habitatges.

Sí, sempre que es disposi de la mateixa modalitat d’autoconsum, és a dir, sempre i quan la modalitat de l’autoconsum individual sigui amb compensació d’excedents, ja que és el règim de funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques que gestiona l’Institut Balear de l’Energia.

Sí, l’únic requisit indispensable per poder realitzar la sol·licitud és ser titular d’un contracte de subministrament elèctric. No es requereix ser propietari de l’habitatge per al qual es sol·licita l’autoconsum.

Petites i mitjanes empreses, petits comerços i persones que treballin en règim d’autònom sempre que disposin d’un local en el qual es realitzin activitats comercials d’atenció o servei al públic.

La situació de vulnerabilitat es pot acreditar mitjançant la documentació següent:

  • Un certificat del departament de Serveis Socials corresponent.
  • Un justificant de ser preceptor de la renda social garantida (RESOGA) o de l’ingrés mínim vital (IMV).
  • Justificant de ser perceptor del bo social elèctric (sol estar reflectit en la factura elèctrica).
  • Certificat de família nombrosa.

L’energia generada es divideix, seguint l’acord de repartiment, entre els participants de la instal·lació. Per exemple: en cas de contractar 1 kW d’una instal·lació de 100 kW, us correspon l’1 % de l’energia produïda per les plaques.

És la part proporcional (en tant per un) de l’energia generada que us correspon sobre la base de la potència contractada i a la potència de la instal·lació. Per exemple, en cas de contractar 1 kW d’una instal·lació de 100 kW, us correspon un β* de 0,01 (que prové de dividir 1 kW entre 100 kW).

L’acord de repartiment en un model d’autoconsum compartit és un acord signat per tots els participants de l’autoconsum esmentat, en el qual s’especifiquen els coeficients de repartiment acordats, calculats en funció de la potència contractada i la potència de la instal·lació.

La compensació d’excedents implica que l’energia que no hagueu consumit (del total que us correspon) se us compensa econòmicament dintre de la factura elèctrica d’aquell mes, d’acord amb les tarifes que fixi el vostre contracte elèctric amb la comercialitzadora.

És a dir, a cada kWh d’energia abocada a la xarxa se li descompta l’energia que hagueu consumit durant aquella hora. Si l’energia consumida és inferior a la part proporcional que us pertoca, la diferència correspon a la vostra energia excedentària.

Nosaltres no ho recomanam, ja que el terme de potència correspon a la capacitat que té reservada per al seu habitatge; és a dir, el consum màxim que es pot fer en un moment donat.

Per exemple, en el cas de tenir contractada una potència de 4 kW, significa que pot tenir un consum màxim de 4 kWh sense que es produeixi una sobrecàrrega. Per tant, tenint en compte que durant les hores nocturnes o de condicions climatològiques adverses les plaques no produeixen, és preferible no modificar el terme de potència del contracte de subministrament elèctric.

En cas de disposar d’un contracte de mercat regulat les seves condicions no canviaran, únicament heu d’activar la modalitat del contracte i passar a una modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents. En cas de disposar d’un contracte de mercat lliure heu de revisar les condicions amb la vostra comercialitzadora.

Al llarg de l’any hi ha aproximadament unes 1.800 hores de sol. Tenint en compte variacions d’intensitat (núvols, sorgiment, posta, etc.), aquest valor s’aproxima a 1.500 hores de sol equivalents; és a dir, en les quals la instal·lació estarà generant el seu màxim de capacitat.

Partint d’aquestes 1.500 hores i d’una potència de participació d’1 kW, la seva participació serà de 1.500 kWh/any. Suposant un preu mitjà de 0,20 €/kWh, s’obtindria un estalvi anual estimat d’uns 300 euros (sempre tenint en compte que es pugui consumir tota l’energia generada dintre de la franja de producció solar). L’estalvi depèn de cada cas particular i de les condicions de contractació.

En resum: en cas de contractar 1 kW, el primer kWh de consum que es faci durant les hores de producció de la instal·lació l’estareu consumint de les plaques i, per tant, no repercutirà en la factura de la llum. Si durant aquella hora el consum és superior a la proporció de generació que us correspon, no hi haurà energia excedentària, i els kWh de consum que superin aquesta proporció es comptabilitzaran en el preu habitual segons la tarifa contractada.